Veilig sporten


In het bestuurlijk overleg van de Baanvereniging Deventer zijn een aantal (beleids)maatregelen besproken en vastgesteld voor het sporten bij de Baanvereniging Deventer (specifiek Baanselectie en C-Junioren groep) om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.


1) Als eerste via de website de vrijwilligers bewust maken van de gedragscodes, mede door het verwijzen naar het voorlichtingsmateriaal van NOC*NSF, de KNSB en de website van het Centrum Veilig Sport Nederland (CVSN).


2) Het bestuur van de Baanvereniging Deventer heeft 1 vertrouwens-contactpersoon, als tussenpersoon / eerste vraagbaak aangesteld
De vertrouwenscontactpersoon van de Baanvereniging Deventer is Marjel Daggenvoorde. Men kan hier terecht voor een eerste opvang, vragen en advies aangaande grensoverschrijdend gedrag in de sport. Deze vertrouwenspersonen geven ondersteuning en advies bij incidenten, aan zowel slachtoffers, beschuldigden als sportorganisaties.


3) Het wijzen op het meld en de gedragscode voorbeeld protocollen.
Dit protocol beschrijft hoe je moet handelen bij situaties waarin sprake is van (vermoedens van) seksueel misbruik/ ongewenst gedrag en hoe en bij wie deze gemeld moeten worden. www.centrumveiligesport.nl
De volgende punten worden op deze website besproken: wat seksueel misbruik is, signaleringstaak medewerkers, meldplicht bij (vermoedens/signalen) van seksueel misbruik, voorlopige zwijgplicht na een melding en hoe te handelen bij vermoedens of feiten rond seksueel misbruik.


4) Het bestuur van de Baanvereniging Deventer heeft WE-ID in de hand genomen om digitaal aanvragen van VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) voor alle vrijwilligers die met minderjarigen werken.